arriba
       

13-Mar-2020 • Amplíase o prazo de admisión de matrícula ata unha semana despois de que se reinicie a actividade lectiva | 4-Feb-2020 • Solicitude de admisión: do 1 ao 20 de marzo | Formalización de matrícula: do 25 de xuño ao 10 de xullo | 

 
Blanco

Portada

PROBAS DE ACESO CICLO DE GRAO MEDIO E SUPERIOR

As probas de acceso aos ciclos de grao medio terán lugar o día 10 de xuño de 2020

As probas de acceso aos ciclos de grao superior terán lugar o día 11 de xuño de 2020

Para mais información pinchade no seguinte enlace: información probas acceso ciclos

FONDO SOLIDARIO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2020/2021

Poden solicitar a axuda os pais/nais/titores do alumnado que durante o curso 2020/2021 se matricule en ensinanzas da ESO.

Para descargar os impresos, facer clic en ANEXO I e ANEXO II.

Documentación para presentar xunto coa solicitude:

Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figure o alumno e os demais membros computables da unidade familiar.
En caso de separación ou divorcio, deberán achegar ademais a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.
Excepcionalmente, poderase acreditar o número de membros computables utilizando algún dos seguintes medios:
1º. Certificado ou volante de convivencia.
2º. Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.
 - No caso de discapacidade dalgún dos membros da unidade familiar incluídos na solicitude, deberá acretitarse debidamente.

O prazo de presentación será do 20 de maio ao 19 de xuño de 2020, ámbolos dous inclusive en horario de 9:00 a 13:30.

A solicitude, unha vez cuberta e asinada por tódolos membros da unidade familiar, presentarase na Secretaría do IES Celanova ou en sede electrónica, para presentalo en sede electrónica, premer aquí. No caso de ter dous ou máis fillos matriculados no centro presentarase unha solicitude incluíndo todos os alumnos.

Para acceder a Orde da convocatoria premer aquí.

Por favor, en caso de acudir ao centro, non esqueza a mascarilla.

ADAPTACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS

No apartado de departamentos desta páxina podedes atopar as adapcións das programacións de todas as materias xunto cos criterios de cualificación de cada unha delas. Ademais o centro adoptou os seguintes criterios de promoción e titulación:

 • Xa que a convocatoria extraordinadaria de setembro está vixente na convocatoria de xuño só se promociona ou titula con todas as materias superadas. Deste xeito o alumnado terá a oportunidade de superar as materias suspensas nesa convocatoria extraordinaria.

 • A avaliación do alumnado será integradora e colexiada, debendo priorizar a progresión e consecución dos obxectivos xerais establecidos para a etapa e o desenvolvemento das competencias clave correspondentes fronte á superación dos criterios de avaliación específicos de cada materia. Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres así como as actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que se desenvolvan durante o terceiro trimestre sempre e cando se beneficie ao alumnado.
CALENDARIO PROBAS MATERIAS PENDENTES

 img#46848

HORARIOS SEMANA 11-14 DE MAIO

Lembrade que o venres 15 de maio é festivo local en Celanova.

Horario 1º ESO

Horario 2º ESO

Horario 3º ESO A

Horario 3º ESO B

Horario 4º ESO A

Horario 4º ESO B

MATRÍCULA CURSO 20/21

Estamos a traballar para que a matrícula se poida cubrir a través desta páxina web, en canto abramos o prazo para facelo xa avisamos. Unha vez cuberta, entre o 1 e o 10 de xullo haberá que pasar polo centro para confirmala, pagar o seguro escolar e entregar unha foto tamaño carnet. Lembrade que o alumnado que xa está a cursar os seus estudios no centro ten a permanencia automática polo que o único trámite a levar a cabo será o de cubrir a matrícula online.

APERTURA DO CENTRO PARA TAREFAS ADMINISTRATIVAS

A partir do luns día 11 de maio o centro abrirá de 10:00 a 13:00 horas para a realización de trátimes administrativos. Os prazos que se poñen en marcha son os seguintes:

 • Presentación de solicitudes proceso de admisión: do 11 ao 18 de maio
 • Publicación da listaxe provisional de alumnado admitido e non admitido: 8 de xuño
 • Prazo de reclamación: 9, 10 e 11 de xuño
 • Exposición das listaxes definitivas de alumnado admitido e non admitido: 26 de xuño
 • Formalización matrícula ESO, BACHARELATO e FP BÁSICA: do 1 ao 10 de xullo

En breve avisaremos de como se pode cubir a matrícula (a matrícula cubrirase a mediados de xuño para organización do centro), posteriormente do 1 ao 10 de xullo acudirase ao centro para confirmar a matrícula, pagar o seguro escolar e entregar a foto tamaño carnet. O alumnado que xa está no centro ten a permanencia automática.

INSTRUCIÓNS TERCEIRO TRIMESTRE

Deixamos a continuación un extracto das  Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/2020, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. Pincha no seguinte enlace: instrucións terceiro trimestre.

HORARIOS SEMANA 27-30 ABRIL

A continuación deixamos os horarios da semana do 27 ao 30 de abril, lembrade que o día 1 de maio é festivo.

HORARIO 1º ESO

HORARIO 2º ESO

HORARIO 3º ESO A

HORARIO 3º ESO B

HORARIO 4º ESO A

HORARIO 4º ESO B

HORARIOS SEMANA 20-24 ABRIL

A continuación deixamos os horarios desta semana, todas as tarefas quedan centralizadas a través da aula virtual do centro. Para bacharelato non se estableceron horarios porque os profesores xa se organizaran co alumnado, pero as tarefas que teñen que realizar poden consultarse na aula virtual de cada profesor.

Horario 1º ESO

Horario 2º ESO

Horario 3º ESO A

Horario 3º ESO B

Horario 4º ESO A

Horario 4º ESO B

ORIENTACIÓNS PROVISIONAIS DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN

No seguinte enlace podedes atopar as orientacións provisionais publicadas pola Consellería de Educación (https://www.edu.xunta.gal/portal/node/30850) á espera da publicación da normativa estatal correspondente. En canto saian as instrucións definitivas informaremos nesta páxina.

Mañá publicaremos os horarios da seguinte semana, todas as tarefas vanse centralizar a través da aula virutal do centro.

HORARIOS SEMANA 14-17 DE ABRIL

As tarefas están especificadas nos horarios de cada grupo:

HORARIO 1º ESO

HORARIO 2º ESO

HORARIO 3º ESO A

HORARIO 3º ESO B

HORARIO 4º ESO A

HORARIO 4º ESO B

Tamén quedan a vosa disposición as contas de correo dos profesores:

PROFESOR CORREO ELECTRÓNICO
Rafael Adán Rodríguez rafael.adan@edu.xunta.gal
Carlos Alonso Abad caabad@edu.xunta.gal
Miguel Ángel Álvarez García miguelprofemate@gmail.com
María Luz Arufe Giraldez azulgiraldez@gmail.com
Rafael Carrasco Del Pozo rafaviolin@yahoo.es
María Teresa Devesa Graña teresadevesa@edu.xunta.gal
Irma Fernández Alonso irmafernandez@edu.xunta.gal
Víctor Fernández Fernández victorfernandez@edu.xunta.gal
Adrián Fernández García adrianfernandez@edu.xunta.gal
Celso Fernández Lorenzo tecnoloxiacelanova@gmail.com
Javier Gesteiro Rodríguez javiergesteiro@edu.xunta.gal
Isidora Gil González iescelanovaclasededebuxo@gmail.com
Patricia González Castro patriciagzlezcastro@gmail.com
Aurora Grande Grande auroragrande@edu.xunta.gal
Carmen Iglesias Alonso orientación.ies.celanova@gmail.com
Flora Iglesias Novoa flora@edu.xunta.gal
Juan José Lamas Álvarez jjlamas@edu.xunta.gal
Borja Leivas García bleivas@edu.xunta.gal
María Lorenzo Aira lorenzoaira@gmail.com
Jose Ángel Lorenzo López chaveiro@edu.xunta.gal
Elda Luis Torres eldaluis@edu.xunta.es
Antonia Morgade Saavedra morgadesaavedra@edu.xunta.gal
Sara Pena Vázquez sara.pena.vazquez@edu.xunta.gal
Luisa Pérez Blanco malupeblan@gmail.com
Castor Pérez Casal castor@edu.xunta.gal
Ana Pérez Peña ana.mariaperez@edu.xunta.gal
Delfina Pérez Seoane finapseoane@gmail.com
Joaquín Rey Otero joaquinrey@edu.xunta.gal
Dominga Rivera Abelaira domingarivera@edu.xunta.es
María Luz Rodríguez Borrajo ma.luzrodriguez@edu.xunta.gal
Leopoldo Rodríguez Puga unpuga@edu.xunta.es
Teresa Romero Cid roci@edu.xunta.gal
Belén Sánchez Sánchez mariabelenbethlehem@gmail.com
Merche Seara Cid merchiseara@gmail.com
Yolanda Seara Sampedro yseara@edu.xunta.gal
Cristina Vázquez Vázquez mcristina.vazquez.2019@gmail.com
José Álvarez Castrelo pepecastrelorochela@gmail.com
SERVIZO DE IMPRESIÓN

Grazas á iniciativa dos distintos concellos e a colaboración da Cruz Vermella de Celanova, habilítase un servizo de impresión para o alumnado que o precise e non dispoña de impresora no seu fogar. Para poder facelo deberedes enviar un correo electrónico á entidade á que pertenza o concello no que vivides.

No correo electrónico deberán constar os seguintes datos:
- Nome e apelidos
- Teléfono de contacto
- Enderezo


CONCELLOS E ENTIDADES


CONCELLO ENTIDADES FORMA DE CONTACTO TELÉFONO DE CONTACTO
CELANOVA Cruz Vermella taniasr@cruzroja.es 988 451 438
CELANOVA Concello de Celanova iescelanova@celanova.gal 988 431 481
A MERCA Concello de A Merca concello@amerca.gal 988 260 000
CARTELLE Concello de Cartelle concello.cartelle@eidolocal.es 988 491 111
GOMESENDE Concello de Gomesende Contacto telefónico 988 485 000
QUINTELA DE LEIRADO Concello de Quintela de Leirado admin@quinteladeleirado.es 988 493 500
RAMIRÁS Concello de Ramirás concello.ramiras@eidolocal.es 988 491 523
VEREA Concello de Verea concello.verea@eidolocal.es 988 430 600
A Bola                             Concello de A Bola                educacionfamiliar@concelloabola.gal 604037952                 
AVISO ALUMNADO COMEDOR

Publicado hoxe no Diario Oficial de Galicia  a ORDE do 27 de marzo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas de carácter directo ás familias do alumnado beneficiario de bolsas de comedor escolar nos centros públicos non universitarios xestionados por esta consellería durante a situación de suspensión do servizo de comedor como consecuencia do COVID-19.

1. A qué persoas vai dirixido?

A presente orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas as familias do alumnado que ostenta a condición de gratuíto e do que por renda familiar resulta pagador dun euro nos centros educativos públicos non universitarios xestionados pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional que imparten os niveis de ensinanza básica obrigatoria no segundo ciclo de educación infantil, en educación primaria e no ensino secundario obrigatorio. E dicir, a familias que durante o curso escolar pagan 0 euros polo comedor, ou 1€ polo mesmo.

2. En qué consiste a axuda?

As axudas económicas previstas consisten nunha compensación do custo diario do menú por comensal, entendido como o servizo de comida ao mediodía, e polos días lectivos de suspensión da prestación do servizo como consecuencia das medidas adoptadas pola pandemia do COVID-19.

3. Que axuda se vai a percibir?

(2,50 €) no casos de alumnado gratuidade total

(1,50 €) para o alumnado que paga 1€

4. Que días cubre esta axuda?

Marzo: 16, 23 e 30 de marzo: en total só 3 días lectivos.

Prórroga: si se prolonga outros 15 días cubriría o día 20 de abril

5. Cómo se vai a pagar?

En dous pagamentos.

1 pagamento: polo período de marzo e o de abril ata semana santa (3 abril).

2 pagamento: si se prorroga unha terceira situación de alarma ata o 1 de maio.

6. Quen son os beneficiarios?

Familias que cumpren os requisitos económicos (punto 2) cun ou máis fillos escolarizados en centros educativos ó cargo da Consellería de Educación.

7. Cómo presentar a solicitude e que prazo hai? 

Prazo: dende o día 31 de marzo ao 6 de abril, ambos inclusive.

Presentación: dúas formas:

Formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. Para elo é necesario ter certificado dixital, ou a chave 365.

A través do centro educativo: enviando un correo electrónico a ies.celanova@edu.xunta.gal cos seguintes datos:

➢ DNI do pai ou nai:

➢ Pagamento: gratuidade total ou abono de 1€

➢ Nome do alumno/a: ➢ Nome do pai/nai:

➢ Número de conta bancaria:

8. Publicítase a resolución das familias beneficiadas?

NON, porque son datos de especial vulnerabilidade, entón non será exposto publicamente as familias beneficiadas de acordo artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e co artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Aclaración: cada familia saberá si é beneficiaria por ingreso de conta bancaria.

9. Canto tempo tarda en resolverse a resolución?

10 días, desde que finalice o prazo de presentación de solicitudes.

10. Canto tempo tarda a Xunta de Galicia en aboar o pagamento?

5 días dende que salga a resolución.

Atentamente a dirección do IES Celanova Celso Emilio Ferreiro

INFORMACIÓN IMPORTANTE: DESCARGA DA APLICACIÓN ABALAR MÓBIL

A vindeira semana levarase a cabo a avaliación do 2º trimestre cos datos que temos ata o día que se decretou o paro das actividades lectivas, seguindo as Instrucións do 27 de Marzo da Consellería de Educación. O boletín de notas farase chegar o venres 3 de abril a través da aplicación Abalar Móbil, para isto é importante que as familias que ainda non teñan descargada a aplicación o faga no seu teléfono móbil.

IMPORTANTE: débese descargar a aplicación nun número de teléfono habilitado, aquel que se deu na matrícula do alumno/a xa que é o que está asociado a esa aplicación.

Para obter o enlace da descarga e unha guía desta aplicación prema aquí

COMUNICADO ALUMNADO 3º ESO

O vindeiro luns 30 de marzo as 10:00 terá lugar unha proba de Tecnoloxía mediante o correo electrónico, aqueles alumnos que non o fixeran poñerse en contacto co profesor mediante o correo tecnoloxiacelanova@gmail.com 

NOVOS MATERIAIS

Novos materiais para seguir traballando desde as vosas casas, debedes prestar atención as seguintes indicacións:

 • Acceder as aulas virtuais, google clasroom, padlet ou outras aplicacións: nas que ao longo desta semana teredes novos materiais
 • Correos electrónicos ou grupos de Whatsapp: o profesorado que empregue estes métodos xa se poñen en contacto con vós
 • Outros materiais de profesores que non empregan estes medios: iranse actualizando ao longo desta semana

Tecnoloxía: todos os cursos

Lingua Castelá: 1º ESO

Matemáticas: 3º ESO, 1º Bach A, 2º Bach (material profesor Miguel)

Matemáticas: 1º ESO, 1º Bach B (material profesora Fina)

Matemáticas: 2º ESO (materiais profesora cristina na Google Classroom, código acceso: p5rtscx)

Xeografía e Historia: 4º ESO, 1º Bach, 2º Bach (material profesora Yolanda)

Economía: 4º ESO, 1º Bach e 2º Bach

Lingua galega: 1º ESO

Historia e Plástica 1º ESO (material profesora Luz)

Física e Química 2º ESO

Bioloxía: todos os cursos

Inglés: FPBI

Inglés: FPBII

Francés: 1º ESO A (material profesora Patricia)

COMUNICADO DIFICULTADES ACESO A INTERNET

Aqueles alumnos que teñan dificultades de aceso a internet que se poñan en contacto co centro.

O MINISTERIO DE EDUCACIÓN LANZA "APRENDEMOS EN CASA" PARA FACILITAR A APRENDIZAXE DE TODO O ALUMNAD0
O MINISTERIO DE EDUCACIÓN LANZA
SOMOS OS GAÑADORES DA DISTINCIÓN "SELLO DE COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA"
SOMOS OS GAÑADORES DA DISTINCIÓN

Acabamos de recibir a comunicación de que o noso centro recibe a distinción do "Sello de cooperación bibliotecaria" co proxecto "El hilo de Ariadna". Somos o único centro do Estado en ser premiados nesta convocatoria.

Como se explica na web, "El Consejo de Cooperación Bibliotecaria, órgano colegiado de composición interadministrativa que canaliza la cooperación bibliotecaria entre las administraciones públicas (Real Decreto 1573/2007 de 30 de noviembre, que establece el Reglamento del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, CCB), acuerda impulsar dentro del III Plan Estratégico 2019-2023, que tiene como hilo conductor la Igualdad en Bibliotecas, esta iniciativa, con el fin de resaltar el valor de los proyectos de bibliotecas más destacados durante el año, de acuerdo con los Objetivos y Medidas del III Plan Estratégico del CCB, que se especificarán en cada convocatoria."

Podedes consultar o noso proxecto pinchando aquí 

ASESORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN PARA AFRONTAR ESTA SITUACIÓN

Ao longo da presente semana o Departamento de Orientación irá subindo á aula virtual documentos sobre o asesoramento vocacional para os seguintes cursos:
- 1º ESO
- 2º ESO
- 3º ESO
- 4º ESO
- 1º FPB
- 2º FPB
- 1º BAC

Ademais, e tendo en conta a situación excepcional na que nos atopamos, subiranse algún arquivos sobre como afrontar con éxito estes días.
Consultade a páxina con frecuencia para ir coñecendo os documentos aportados.

Enlace aula virutal: https://www.edu.xunta.gal/centros/iescelanova/aulavirtual2/course/index.php?categoryid=44 

AVISO PARA QUE FUNCIONE CORRECTAMENTE A AULA VIRTUAL

 img#72039

MATERIAL ALUMNADO

A continuación tedes os materiais de cada profesor para traballar durante estes días, para o alumnado que teña que entrar na aula virtual farase a través desta páxina web, na parte da dereita tedes un enlace a aula virtual do centro na que aparecen todos as materias para traballar. Ao entrar en cada aula virtual entrades como invitado, non precisades de ningunha clave. Tamén deixamos un tutorial para amosar como se accede e se traballa nestas aulas virtuais.

O material vai estar por departamentos, clicades en cada un e aparece un documento en pdf coas explicacións oportunas.

Para contactar co centro habilítanse os seguintes medios:

 • Teléfono: 988431565 (das 10:00 as 13:00 horas)
 • Enderezo electrónico: ies.celanova@edu.xunta.gal
 • Páxina web do centro

Moito ánimo a toda a comunidade educativa e recordade a responsabilidade que temos: Quedade nas vosas casas

Departamento Bioloxía

Bioloxía e Xeoloxía 1º ESO

Departamento Artes Plásticas e Deseño

Departamento Economía

Departamento Educación Física

Departamento Filosofía

Departamento Física e Química

Física e Química 2º ESO

Departamento Francés

Departamento Lingua e Literatura Galega

Historia 1º ESO

Historia resto alumnado

Departamento Inglés

Departamento Latín

Departamento Lengua y Literatura

Departamento Matemáticas

Departamento Música

Departamento Tecnoloxía e TICs

Departamento Relixión

Formación Profesional Básica

2º FPB Inglés

1º FPB Ingles e Comunicación e sociedade I

A TODA A COMUNIDADE EDUCATIVA DO IES CELANOVA

Feita oficial a medida de peche dos centros educativos e decretado o Estado de Alarma, apelamos a resposabilidade individual do alumnado do centro polo ben de toda a sociedade, sobre todo en dous aspectos:

 1. MEDIDAS DE SAÚDE: cumprimento cas recomendacións de aislamento, evitando reunións en grupo, contactos, saídas que non sexan estrictamente necesarias e mantendo a nosa hixiene.
 2. MEDIDAS PEDAGÓXICAS: a actividade lectiva presencial suspéndese, pero non se suspende a actividade escolar, na medida do posible pasa a ser ON-LINE. Por esta razón o alumnado debe alterar o menos posible a súa rutina de formación matinal, tratando de respectar o horario das materias. A FORMACIÓN NON PODE PARAR e é preciso adaptarse a estas excepcionais circunstancias.

O luns publicaranse nesta web a información relativa ao procedemento que cada profesor vai empregar para traballar co seu alumnado.

TODAS AS NOVAS QUE SE VAIAN PRODUCINDO PUBLICARANSE NESTA PÁXINA WEB

Coa actitude responsable de todos cumpramos o que se nos pide

Moitas grazas.

MATERIAL DE TRABALLO PARA O ALUMNADO

Durante a mañá do luns día 16 de marzo colgarase nesta mesma páxina web o xeito mediante o cal o profesorado proporcionará ao alumnado as actividades relacionadas cos contidos curriculares para que as poidan realizar no seu domicilio, motivado pola pandemia COVID-19.

AMPLIACIÓN DO PRAZO DE ADMISIÓN DE MATRÍCULA

Amplíase o prazo de admisión de matrícula unha semana despois de que se reinicie a actividade lectiva

INFORMACIÓN COVID-19

Desde o IES Celanova informamos que non temos coñecemento de ningún caso de coronavirus entre o alumnado, profesorado e persoal non docente, tampouco recibimos ningún comunicado de Sanidade informando dalgún positivo. Por iso queremos transmitir tranquilidade e informar da situación nestes momentos:

 • Mañá o centro permanecerá aberto, a asistencia é voluntaria, quedando suspendidas todas as probas que estiveran programadas.
 • A partir do luns o centro permanecerá cerrado por un período de 14 días.
 • Pregramos estar atentos a esta web na que iremos publicando todas as novidades que se vaian producindo.

Deixamos o seguinte enlace para ver as medidas publicadas pola Consellería de Educación, medidas coronavirus

Moitas gracias pola súa colaboración.

O equipo directivo

Percorre virtualmente a nosa biblioteca!

Goza a experiencia 3D e percorre a nosa biblio con esta extraordinaria montaxe do noso compañeiro Carlos Alonso. Pica na imaxe!!!

 img#80236

O Instituto a vista de paxaro

Día contra a violencia de xénero


 • Mércores, 22-Xaneiro-2020
  Comezamos con éxito a nosa participación no programa Xogade da Consellería de Educación con podios e grandes resultados no campo a través de Muiños. Acadamos primeiro e segundo posto na categoría infantil masculina: Adrián Rodríguez Martínez e Adán Rodríguez Rodríguez ocuparon as primeiras prazas. E na categoría cadete masculino ocupamo...

 • Mércores, 4-Decembro-2019
  Visita a Santiago de Compostela: 2 de decembro de 2019. Aproveitando o convite do Parlamento de Galicia para participar nos actos conmemorativos do 40 aniversario do pasamento de Celso Emilio Ferreiro, no que participou activamente o noso alumnado recitando poemas do autor celanovés, visitamos o Centro de Supercomputación de Galicia (CE...

 • Luns, 25-Novembro-2019
  Hoxe no IES conmemoramos, xunto co CEIP Sagrado Corazón, Concello e Mancomunidade de Celanova, o día Internacional contra a violencia de Xénero. O alumnado dixo moi alto BASTA XA!!!!

 • Martes, 12-Novembro-2019
  Alumnado de 4. da ESO, 1. de Bacharelato e 1. FPB cruzamos a fronteira cara ao país veciño na que foi unha viaxe inesquecible e chea de momentos divertidos por terras portuguesas. A choiva respectou as nosas andanzas pola cidade de Porto, que recorremos dende as fermosas pontes sobre o Douro ata o centro histórico da urbe, salpicado de ...
 

Este sitio web utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a túa experiencia de usuario, gardando preferencias, produtos visitados, datos de acceso,..., co fin de ofrecer contidos adaptados aos intereses do usuario. Si se continua navegando por esta web consideramos que se asume e acepta o seu uso..
«Ver a nosa política de cookies» | «Máis información sobre as cookies». Calquera dúbida ou suxestión utilize usar nosa «sección de contacto.»

PECHAR